ตรวจสุขภาพประจำปี


ทางโรงพยาบาลบุญญาเวชได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับช่วงอายุ และมีหลากหลายโปรแกรม เช่น
โปรแกรม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โปรแกรม 2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป


โปรแกรม 1  ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. การตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
4. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
6. ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (ALT,ALP)
9. ตรวจการทำงานของไตอย่างละเอียด (Creatinine/BUN)

ราคา 1,249 บาท

โปรแกรม 2  (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป)

ตรวจสุขภาพวัยทำงาน - วัยเกษียณ

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Exam)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. การตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
4. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
6. ความสมบูรณ์ของเลือด(CBC)
7. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)
8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
11. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)
12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-C)
13. ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด (ALT,ALP,ALB)
14. ตรวจการทำงานของไตอย่างละเอียด (Creatinine/BUN)
15. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)

ราคา 2,249 บาท

โปรแกรม 3  เหมาจ่าย 2 ท่าน

เหมาะสำหรับผู้ที่การตรวจสุขภาพราคาประหยัด

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Exam)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
5. ความสมบูรณ์ของเลือด(CBC)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด (Urine Analysis)
7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
12. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

13. ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก (Dentle Screening)

                 ราคา  6,100  บาท (ปกติ 11,800  บาท)

         พร้อมรับอาหารว่าง,สมุดรายงานผล,บัตรสมาชิก

การเตรียมตัว : ก่อนตรวจกรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง                                 **ทุกโปรแกรม**