ตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง


ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง


ท่านสามารถเลือกตรวจเป็นชุด ตามรายการดังนี้ :


1. โปรแกรมตรวจการคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening Program) 

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม (PE)
 • ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)›
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)

ราคา 1,065 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์)


2. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ,ตรวจไวรัสตับอักเสบ และตรวจการทำงานของตับ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม(PE)
 • ›ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)
 • ›ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP)
 • ›ตรวจการทำงานของตับ(SGOT)
 • ›ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ›ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
 • ›ตรวจการทำงานของตับ (ALB)
 • ›ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ›ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 • ›ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)

ราคา 1,375 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์)


3. ตรวจคัดกรองมะเร็งทางเดินอาหาร อย่างละเอียด

 • ›ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรม(PE)
 • ›ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)
 • ›ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร(CEA)
 • ›ตรวจหาเลือดออกในทางเดินอาหาร(Stool Occult Blood)
 • ›ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

          ราคา 680 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์)

            พร้อมรับสมุดรายงานผล,บัตรสมาชิกบุญญาเวช

         สามารถตรวจได้เลย ไม่ต้องงดน้ำ - งดอาหาร