โรคหัวใจหัวใจ


โปรแกรมรักษ์หัวใจ (ตรวจสุขภาพ เพื่อร่างกายปลอดโรคภัย)


รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (BMI)
 3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-C)
 8. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-C)
 9. ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 11. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) 

ราคา 999  บาท

(รวมค่าแพทย์)

            พร้อมรับอาหารว่าง,สมุดรายงานผล,บัตรสมาชิกบุญญาเวช

การเตรียมตัว : ก่อนตรวจกรุณางดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง