ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมตรวจอัลตร้าซาวด์เพิ่มเติมในราคาพิเศษ


การตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
วันนี้คุณตรวจสุขภาพหรือยังคะ


1.  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า  30  ปี)

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical  Exam)
 • ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน  (Body  Mass  Index)
 • การตรวจหมู่เลือด  (Blood  Group)
 • เอกซเรย์ทรวงอก  (Chest  X-Ray)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ  (Urine  Exam)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
 • ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด  (ALT,  ALP)
 • ตรวจการทำงานของไตอย่างละเอียด  (Creatinine/BUN)
 • ตรวจสุขภาพฟัน  และช่องปาก

ราคาปกติ  999  บาท

รายการตรวจเพิ่มเติมอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจโปรแกรม  1  +  U/S  ช่องท้องส่วนบน  (U/S  Upper  Abdomen) 
 • ราคาเพียง  2,499  บาท

 • ตรวจโปรแกรม  1  +  U/S  ช่องท้องทั้งหมด  (U/S  Whole  Abdomen)
 • ราคาเพียง  3,499  บาท

2.  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า  30  ปี)

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  (Physical  Exam)
 • ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน  (Body  Mass  Index)
 • การตรวจหมู่เลือด  (Blood  Group)
 • เอกซเรย์ทรวงอก  (Chest  X-Ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างละเอียด  (Urine  Analysis)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด  (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด  (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง  (HDL-C)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ  (LDL-C)
 • ตรวจการทำงานของตับอย่างละเอียด  (ALT,  ALP,  ALB)
 • ตรวจการทำงานของไตอย่างละเอียด  (Creatinine/BUN)
 • ตรวจหาโรคเก๊าท์  (Uric  Acid)
 • ตรวจสุขภาพฟัน  และช่องปาก

ราคาปกติ  1,999  บาท

รายการตรวจเพิ่มเติมอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจโปรแกรม  2  +  U/S  ช่องท้องส่วนบน  (U/S  Upper  Abdomen)
 • ราคาเพียง  3,499  บาท

 • ตรวจโปรแกรม  2  +  U/S  ช่องท้องทั้งหมด  (U/S  Whole  Abdomen)
 • ราคาเพียง  4,499  บาท

** กรุณางดน้ำ  งดอาหาร  อย่างน้อย  8  ชั่วโมง **